نیروهای دولتی پس از شکستن حلقه محاصره کندک اردوی ملی وارد آنجا شدند

الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهور پس ار درهم شکستن محاصره کندک اردوی ملی در ولسوالی غورماچ، امروز همرا با نیروهای عملیاتی وارد 0این کندک شد.

با ورود نیروهای دولتی در معیت معاون اول ریاست جمهوری به وضع الجیش این کندک در غورماچ، قوت های اردوی ملی که مدتهای درازی در محاصره طالبان بودند و امیدی به در هم شکستن این محاصره نداشتند، از شدت شادمانی به اتن پرداختند.

آنها با سر کشیدن شعار زنده باد جنرال دوستماز معاون اول ریاست جمهوری بخاطر اینکه کندک آنان را از محاصره نجات داده است، اظهارسپاسگزاری کردند.

آنان ابراز داشتند که تا پایان زنده گی مدیون معاون اول ریاست جمهوری خواهیم بود.

گزارشها می رساند که نیروهای تحت فرماندهی معاون اول ریاست جمهور ی امروز همچنان مقر ولسوالی غورماج و نواحی اطراف آن را نیز از تصرف طالبان بیرون کردند.

معاون اول ریاست جمهورب پس از ورود به کندک اردوی ملی در غورماچ جلسه اضطراریی را دایر نموده و با مسئولان امور اوضاع را در منطقه بررسی و برنامه های احتیاطی و تهاجمی تازه ای را برای سرکوب بیشتر دشمن اتخاذ نمودند.