درج شکایات و رسیدگی به مشکلات زنان

34.5331354, 69.1804592

معلومات برای تماس

صدارت عظمی، جاده ملک اصغر، کابل، افغانستان
0745516115
mowa@fvp.gov.af