در باره ما

ریاست رسیدگی به امور دیاسپورا افغان در دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری در سال 1399 ایجاد گردیده است. این ریاست به عنوان نهاد رهبری کننده،  اموردیاسپورای افغان وظیفه دارد  تا درهماهنگی با سایر نهادهای دولتی، همکاران بین المللی و انجمن های دیاسپورای افغان در خارج از کشور از طریق برقراری ارتباطات وحفظ هماهنگی با جمعیت دیاسپورای افغان با سرزمین اصلی شان افغانستان، زمینه سهم گیری و مشارکت آنها را  در توسعه اجتماعی، فرهنگی واقتصادی افغانستان فراهم سازد.

چشم انداز

چشم انداز ما داشتن زنجیره ی جهانی دیاسپورای متعهد و توانا برای مشارکت فراگیر در توسعه افغانستان.

ماموریت

ماموریت ریاست رسیدگی به امور دیاسپواری افغان  ایجاد، رهبری و حفظ هماهنگی موثر  و همکاری مشترک میان نهاد های دولتی مرتبط به امور دیاسپورا، موسسات ملی و بین المللی و نهاد ها و انجمن های دیاسپورا در خارج از کشور به منظور استفاده موثر از جمعیت دیاسپورای افغان برای توسعه اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی سرزمین اصلی شان افغانستان و حمایت و تقویت این جمعیت در سراسر جهان.

 

اهداف

  • برقراری پیوند منظم و پایدار دولت افغانستان  با جمعیت های دیاسپورای افغان در جهان که نشان دهنده  تعهد فرا ملی افغانستان با شهروندانش در خارج می باشد.  
  • ایجاد و حفظ همکاری متقابل و موثر  میان نهاد های ملی و بین المللی مرتبط جهت مدیریت بهتر امور دیاسپورای افغان.
  • فراهم سازی  محیط مساعد و پویا برای مشارکت دیاسپورای افغان در انکشاف اجتماعی و اقتصادی افغانستان.
  • حمایت و تقویت جمعیت های دیاسپورای افغان برای تعهد بیشتر نسبت به کشور اصلی شان افغانستان.
  • حمایت از طرح ها و راه کار های دیاسپورای زنان افغان جهت توانمند سازی زنان افغانستان در داخل کشور.
  • تقویت جایگاه سیاسی افغانستان در بیرون از مرز ها.
  • ایجاد راه کار های موثر جهت استفاده بهتر از توانایی و ظرفیت های دیاسپورای افغان در سکتور های مختلف 
  • تقویت  ارزش های فرهنگی و ملی کشور در میان دیاسپورای افغان در تمامی جهان.  

 

راه های ارتباطی

ایمیل آدرس:         afghandiaspora@fvp.gov.af

شماره تماس:            777828555+ 93(0)

فیسبوک:              Directorate of Afghan Diaspora Affairs ریاست رسیدگی به امور دیاسپورا

تویتر:                 AfgDiasporaFVP@