گالری رسانه

روند توزیع بسته‌های کمکی در چوکات دسترخوان ملی تا روز یکشنبه، ۱۹ دلو ۱۳۹۹