د شکایاتونه ثبتول او د ښځو ستونزو حل کول

34.5331354, 69.1804592

په تماس کې شه

صدارت عظمی، جاده ملک اصغر، کابل، افغانستان
0745516115
mowa@fvp.gov.af